Klagevejledning - generende adfærd

Hvis du vil klage over en anden kollegianers generende adfærd, skal du først rette henvendelse til kollegiets beboerråd. Rådet vil herefter høre sagens parter med henblik på at få belyst sagen. Såfremt rådet kommer frem til, at der er hold i klagen, indbringes sagen for administrator (PKS), som vurderer sagen og træffer en af følgende afgørelser:

  • At der ikke er grundlag for at pålægge lejeren en retsfølge
  • At give lejeren en henstilling
  • At give lejeren en advarsel (det betyder i øvrigt, at hvis det forhold, som der er givet advarsel om gentages, så kan lejeforholdet ophæves)
  • At ophæve lejeforhold


PKS kan til enhver tid opsige eller ophæve et lejemål som følge af en husordensovertrædelse. Der ses med stor alvor på klagesager, idet beboernes velfærd og trivsel ligger PKS meget på sinde.

Både beboerrådet og PKS skal behandle sagen uden unødigt ophold.

Klik her for at se en oversigt over klageproceduren.